Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Adliyelerde İşaret Dili Tercümanı bilirkişisi nasıl olunur?

İşaret Dili Tercümanlığı eğitimi ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifikasını alan kişiler Adalet Bakanlığı’nca Kasım-Aralık aylarında yayınlanan “Tercüman Bilirkişi” pozisyonuna başvuru yapabiliyor.
Adliyelerde İşaret Dili Tercümanı bilirkişisi nasıl olunur?

Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Ülkemizdeki yargı çevresinde oturan veya mesleki
faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevresi dâhilinde tercümanlık yapmak üzere, Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulmaktadır.

Nereye Başvuru Yapılıyor?
İşaret Dili Tercümanı olarak sadece bir (1) adalet komisyonuna başvuru yapılabiliyor.  Örneğin; Ankara’da yaşıyorsanız Ankara Adliyesi Adalet Komisyonuna başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurular ile ilgili tarihler her adliyenin kendi web sitesinde yayınlanıyor. Bu tarih genelde Kasım-Aralık aylarıdır. 3Bilgi İşaret Dili Kursu olarak ilan yayınlandığında öğrencilerimizi SMS yolu ile bilgilendiriyoruz.

Başvuru Şartları neler?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) En az ilkokul mezunu olması
ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
e) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

Başvuru Usulü nasıl oluyor?
İlgili Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1. madde hükmü gereğince; Başvuru yeri ilgili adliyenin internet sitesi adresinde yayınlanan Komisyona ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların  İlgili Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Komisyon Kalemine şahsen yapılmaktadır.  Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvurularını ilgili adliyenin internet sitesinde yayınlanan tarihler arasında yapılması zorunludur.  Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile Banka hesabına ait İBAN numarasının belirtilmesi gerekir.

Başvuru Dilekçesine eklenecek belgeler nelerdir?
(1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği işaret dili sertifikası belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf
d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

Başvurular nasıl değerlendiriliyor?
(1) Başvurular, başvuranların adları, işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
(2) Başvurular, komisyon tarafından daha önce belirtilen tarihe kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste daha önce belirtilen yayın  tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilan edilir.
(4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

Kabulden sonra yemin aşaması nasıl oluyor?
Listeye kabul edilenlere, belirtilen tarih ve saatte "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" Geçici 1. madde hükmü gereğince İlgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yemin ettirilir.

Yemin eden tercümanların listesi yayınlanıyor.
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste,  İlgili Adliyenin internet sitesinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilmektedir.

İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI SERTİFİKASI SAHİBİ OLANLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

SON BLOGLAR